PRIVATUMO POLITIKA

Mes (UAB „Baltic Wine & Spirits) gerbiame Jūsų privatumą, Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas, todėl įsipareigojame juos saugoti laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – Privatumo politika) ir dedame visas pastangas, kad mūsų atliekamo asmens duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Baltic Wine & Spirits“, juridinio asmens kodas 301628541, veiklos adresas: Kareivių g. 19, LT-09133 Vilnius, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT100003931118 (toliau – mes, arba Bendrovė), duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą kai Jūs pateikiate užsakymą Duomenų valdytojo Interneto parduotuvėje https://dekanteris.lt (toliau – Interneto svetainė, E-parduotuvė). Jūs patikite mums savo asmens duomenis ir suteikiate teisę mums juos tvarkyti šioje Privatumo politikoje ir Prekių pirkimo-pardavimo E-parduotuvėje taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Jeigu Jums nepriimtinos Privatumo politikos ir Taisyklių sąlygos, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų.

Susipažinę su Privatumo politika Jūs sužinosite, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir pan.

Privatumo politikos, taip pat kaip Taisyklių, nuostatos gali būti keičiamos, atnaujinamos, papildomos, todėl visada rekomenduojame susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija. Aktualią Privatumo politikos versiją visuomet rasite mūsų Interneto svetainėje.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija susijusi su fiziniu asmeniu (asmens duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti naudojama norint identifikuoti asmenį.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris naudojasi E-parduotuve, taip pat fizinis asmuo, kurio duomenys tvarkomi Interneto svetainėje kitais Privatumo politikoje apibrėžtais tikslais.

1. KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

1.1. Užsakymo pateikimas ir vykdymas perkant E-parduotuvėje 

Sudarydami ir vykdydami Pirkimo-pardavimo sutartis, atlikdami pinigų grąžinimą (jei Jūs grąžinate įsigytą prekę) ir kt. – mes tvarkome duomenis apie Jūsų pirkimo operacijas (toliau – pirkimo duomenys).

Duomenų kategorijos

Jūsų vardas, pavardė, gimimo data / metai, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo ir gyvenamosios vietos adresai, pirkimo ir pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, kainos, suteiktos nuolaidos (tik prekėms, neįeinančioms į alkoholinių gėrimų kategoriją), IP adresas, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimo informacija. 

Duomenys, kuriuos mums pateikiate tiesiogiai arba kuriuos gauname iš trečiųjų asmenų ir kurie yra susiję su apmokėjimu už prekes, pvz., banko sąskaitos numeris, kiti apmokėjimo duomenys, pvz., kortelės tipas.

Tais atvejais, kai užsakymo gavėjas yra kitas asmuo, taip pat tvarkysime ir kito asmens, kuriam norite pristatyti prekes duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir pristatymo adresą.

Tvarkymo teisinis pagrindas 

Sutarties vykdymas

Tvarkymo terminas

5 metai nuo paskutinės pirkimo operacijos atlikimo dienos, terminui pasibaigus, mes juos sunaikiname arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, vos tik jų nebereikės.

Jūsų asmens duomenis, mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį teisės aktų leistinais atvejais, pvz., jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų. 

Tam, kad galėtume vykdyti Jūsų užsakymus, būtina pateikti tuos asmens duomenis, kurie reikalingi užsakymo įvykdymui.

Pateikiant užsakymą asmens duomenys bus išsaugoti ir tvarkomi tik kartu su užsakymu ir su tuo užsakymu susijusiais dokumentais. Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant atsakyti į Jūsų užklausas, pastabas, įvykdyti užsakymą, pristatyti įsigytas prekes ir pan.

Visais atvejais, kai teikiate trečiųjų asmenų duomenis (prekių gavėjų duomenis ir adresus), privalote įsitikinti, kad šie asmenys neprieštarauja, kad naudotumėte jų duomenis.

Pateikdami užsakymą E-parduotuvėje, Jūs laisva valia sutinkate su Privatumo politika ir Taisyklėmis, taip pat patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni nei 20 metų amžiaus. Visais atvejais už pateiktų / pateikiamų duomenų tikslumą ir atitikimo tikrovei esate atsakingi Jūs, todėl mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingus Jūsų duomenis.

1.2. Klientų užklausų, skundų, prašymų aptarnavimas

Pateikdami mums užklausas, skundus, prašymus ir pan. (toliau – Užklausa), kartu pateikiate Duomenų valdytojui ir Užklausoje esančius asmens duomenis, kuriuos mes naudosime atsakydami į Jūsų Užklausą.

Duomenų kategorijos

Jūsų įvardinta identifikavimo, kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data ar kita informacija, kurią Jūs pateiksite.

Jūsų pateiktos Užklausos turinys.

Kiti su Užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz., pirkimo kvito duomenys, E-parduotuvės sąskaitos duomenys, nuotraukos ir pan.

Tvarkymo teisinis pagrindas 

Jūsų sutikimas, kurį pateikiate mums teikdami Užklausas.

Mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į Jūsų užklausas vykdymas, taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, gerinti teikiamų paslaugų kokybę (Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo sąlygas numato Reglamento 9 str.).

Tvarkymo terminas

1 (vieneri) metai nuo Užklausos išsprendimo dienos, nebent dėl Užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, tuomet mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki kol pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas. Jūsų duomenys bus nedelsiant sunaikinti arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, vos tik jų nebereikės.

Jūsų asmens  duomenis mes naudosime tik tinkamam Užklausų išnagrinėjimui bei reikiamos informacijos suteikimui, atsakymams į Jūsų klausimus, prašymus, reikalavimus ir pan. Taip pat Užklausos duomenys mes galime analizuoti siekiant pagerinti mūsų veiklos bei Jums teikiamų paslaugų kokybę.

1.3. Stebėjimas vaizdo kameromis

Duomenų kategorijos

Vaizdo įrašai, kai į vaizdo kamerų lauką patenka asmens duomenys.

Tvarkymo teisinis pagrindas 

Teisėtas interesas, siekiant užtikrinti bendrovės, informacijos, darbuotojų ir kitų asmenų saugumą, užkirsti kelią, kontroliuoti, atskleisti neteisėtas veikas bei užtikrinti veiksmingą tokių atvejų tyrimą.

Tvarkymo terminas

Ne ilgiau nei 25 dienos, nebent įraše bus informacija, kuri reikalinga kaip įrodymas civilinėje, administracinėje, baudžiamojoje byloje ar reikalinga tyrimui. Įrašai bus nedelsiant sunaikinti, vos tik jų nebereikės.

Dėl stebėjimo vaizdo kameromis, mes negalime garantuoti, kad galėsite gauti mūsų paslaugas nepatekdami į vaizdo kamerų stebėjimo lauką. Jei nėra būtinybės, mes nesiekiame nustatyti Jūsų tapatybės, tačiau jei įrašą sudarys informacija, kuri reikalinga civilinėje, administracinėje, baudžiamojoje byloje ar reikalinga tyrimui, tokiu atveju, vaizdo įrašai gali būti saugomi ir ilgiau, kiek reikalinga šiems tikslams.

1.4. Kokius asmens duomenis mes tvarkome Jums lankantis interneto svetainėje?

Lankantis mūsų interneto svetainėje ir naudojantis interneto svetaine Bendrovė gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų bei kitų panašių technologijų pagalba lankytojų sutikimo pagrindu. Daugiau informacijos apie mūsų svetainėje naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų politikoje čia.

2. IŠ KUR GAUNAME DUOMENIS APIE JUS?

Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų: Jums pildant pirkimo užsakymo formą ar naudojantis paslaugomis, atsiunčiant Užklausą Jūsų pasirinktu būdu, pvz., rašytinę užklausą, parašydami el. laišką ir pan.

Mes taip pat galime tvarkyti asmens duomenis, kuriuos mes gauname iš užsakymo E-parduotuvėje pateikusio asmens, kai gavėju nurodomas kitas asmuo. Užsakymą pateikęs asmuo tais atvejais įsipareigoja įsitikinti, kad užsakymo gavėjas neprieštarauja tokiam asmens duomenų tvarkymui.

3. KAM GALIME ATSKLEISTI JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis mes galime atskleisti įmonėms, su kuriomis dirbamame, kurios padeda mums teikti internete paslaugas, konsultuoja ir padeda vystyti E-parduotuvės funkcionalumus. Visos šios įmonės įsipareigoja užtikrinti tokią pačią Jūsų asmens duomenų apsaugą, gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus, negali naudoti asmens duomenų neleistinais tikslais. 

Duomenys taip pat gali būti pateikiami valstybės ir savivaldybių institucijoms bei kitiems asmenims, atliekantiems pagal įstatymą jiems pavestas funkcijas, tačiau tik gavę jų prašymą ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekdami mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis kai mes naudojame Interneto svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma renkant informaciją kaip Jūs naudojatės E-parduotuvėje pateikta informacija. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia, ir kaip ją mes galėtume pagerinti. Plačiau apie tai žiūrėkite Slapukų politikoje čia.

Mes taip pat naudojamės Google, Facebook paslaugomis. Visą informaciją, kurią Jūs mums pateikiate šiomis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, kontroliuoja atitinkamas socialinio tinklo valdytojas. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis, taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose (https://www.facebook.com/privacy/policy/; https://policies.google.com/technologies/ads).

4. KOKIOSE JURISDIKCIJOSE MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes užtikriname, kad asmens duomenys nėra perduodami už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės ribų.

5. KOKIOS JŪSŲ TEISĖS?

5.1. Teisė gauti mūsų patvirtinimą apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir jeigu tokie asmens duomenys tvarkomi, teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Todėl šioje Privatumo politikoje, mes iš anksto Jus informuojame apie tai. Jeigu šioje Privatumo politikoje pateikta informacija nepakankama ar turite klausimų apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą – Jūs visuomet galite kreiptis į mus šioje privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

5.2. Teisė kreiptis į mus su prašymu ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys ar manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti. 

5.3. Teisė prašyti ištrinti savo asmens duomenis, jei manote, kad išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir mums nėra reikalo juos toliau turėti, arba buvote davę sutikimą, kurį nusprendėte atšaukti.

5.4. Teisė gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitai įmonei, vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą. Ši teisė apima asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kurie mums buvo pateikti remiantis Jūsų sutikimu arba pagal sutartį.

5.5. Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą esant tam tikroms duomenų tvarkymo aplinkybėms (pvz., kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jums aptikus netikslius asmens duomenis ir kt.).

5.6. Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu kai tvarkymas pagrįstas mūsų ir trečiųjų šalių teisėtais interesais. Jei manote, kad Jūsų asmeniniai interesai svarbesni už mūsų teisėtus interesus tvarkyti Jūsų duomenis, Jūs galite pasinaudoti šia teise, vis dėlto Jūsų prieštaravimas gali sąlygoti tai, jog mes negalėsime suteikti Jums galimybės toliau naudotis mūsų paslaugomis.

5.7 Teisė bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite žemiau nurodytais kontaktais.

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka galiojančių teisės aktų, pirmiausia prašome su skundu kreiptis tiesiogiai į mus. Mes įsipareigojame per pagrįstą laikotarpį susisiekti su Jumis ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Tikime, jog geranoriškomis pastangomis mums pavyks išspręsti Jūsų pateiktą skundą, patenkinti prašymus bei ištaisyti mūsų klaidas jeigu, tokių bus. Jeigu tyrimo rezultatai vis dėlto Jūsų netekina, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Lietuva (el. paštas ada@ada.lt).

6. KONTAKTAI KURIAIS GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI

Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

UAB „Baltic Wine & Spirits“, įmonės kodas 301628541, Kareivių g. 19, LT-09133 Vilnius, Lietuva, el. paštas info@dekanteris.lt, tel. nr. +370 (5) 2620710, +370 698 33118.

7. SLAPUKAI

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukai – tai nedideli informacijos failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė lankantis mūsų Interneto svetainėje patalpina Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame išmaniajame įrenginyje. Slapukas atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą išmanųjį įrenginį tam, kad rinktų statistinę informaciją, prisimintų ką atlikote naršydami mūsų Interneto svetainėje, kauptų šią informaciją mūsų veiklos tobulinimo tikslais.

Plačiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą – žr. Slapukų politikoje čia.

8. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Reguliariai peržiūrime savo Privatumo politiką, kuri gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama. Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata pripažįstama negaliojančia, ji nedaro jokios įtakos likusių nuostatų teisėtumui ir galiojimui. Apie Privatumo politikos atnaujinimus mes visada informuojame Interneto svetainėje pateikdami naujausią Privatumo politikos versiją. Naudojantis Interneto svetaine po Privatumo politikos versijos atnaujinimo, Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir neprieštaraujate atliktiems pakeitimams.

Ši Privatumo politikos versija paskelbta ir galioja nuo 2023 02 01