PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO „DEKANTERIS“ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – „Dekanteris“ – UAB „Baltic Wine & Spirits“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 301628541, veiklos adresas: Kareivių g. 19, LT-09133 Vilnius, Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT100003931118 (toliau – Pardavėjas), duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

1.2. Pirkėjas – asmuo, perkantis E-parduotuvėje prekes ar besinaudojantis E-parduotuve (toliau – Pirkėjas). Pirkėjas – vartotojas yra tik fizinis asmuo, sulaukęs 20 metų ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka. Vadovaujantis Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatomis, tiek alkoholinių gėrimų užsakymą pateikęs, tiek jį atsiimantis asmuo privalo būti ne jaunesnis kaip 20 metų. Kadangi didžioji dalis E-parduotuvės prekių yra alkoholiniai gėrimai, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi, asmens amžius tikrinamas tiek patenkant į E-parduotuvę (iššokusiame lange privalu patvirtinti, kad asmuo yra sulaukęs 20 metų amžiaus), tiek jeigu tarp krepšelyje esančių prekių yra alkoholiniai gėrimai patvirtinti prieš apmokėjimą bei kurjeriui perduodant prekes Pirkėjui asmeniškai.

1.3. E-parduotuvė – elektroninė „Dekanteris“ parduotuvė, pasiekiama adresu http://dekanteris.lt/ (toliau – E-parduotuvė).

1.4. Pirkimo-pardavimo sutartis  tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės pirkimo-pardavimo taisykles sudaryta prekių Prikimo-pardavimo sutartis.

1.5. Atsiėmimas parduotuvėje – prekių atsiėmimas parduotuvėje „Dekanteris“, esanti adresu: Kareivių g. 19, LT-09133 Vilnius, Lietuva.

1.6. Taisyklės  šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), nustato bendrąsias naudojimosi E-parduotuvės sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako E-parduotuvėje prekes bei kitais būdais naudojasi E-parduotuve. Taisyklėmis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu E-parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.7. Pristatymas– tai Pirkėjo užsakytų prekių pristatymas Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių pirkimu-pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui patvirtinat užsakymą E-parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas neturi teisės E-parduotuvėje pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis ir jas vykdyti. Įsigydamas prekes E-parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių E-parduotuvėje. Sutikimas su Taisyklėmis patvirtinamas pažymint varnelę prieš apmokėjimą.

2.3. Pardavėjas turi teisę keisti, taisyti ir papildyti Taisykles (pvz., pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ir pan.). Pirkėjui rekomenduojama susipažinti su galiojančia Taisyklių redakcija kiekvieno naudojimosi metu ir tai patvirtinti varnele specialiame langelyje prieš apmokant prekių kainą, teikiant užsakymą. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo E-parduotuvėje ir taikomi tik tiems užsakymams, kuriuos Pirkėjas atlieka po Taisyklių pakeitimo.

2.4. Pardavėjas nebus laikomas atsakingu ir neprisiima jokios rizikos, jeigu Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, kadangi susipažinimo su Taisyklėmis galimybė buvo suteikta, todėl Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdęs savo informavimo pareigas.

3. PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Taisyklės – tai pagrindas vienkartinėms prekių Pirkimo-pardavimo sutartims sudaryti bei vykdyti. Sudarius konkrečios prekės Pirkimo-pardavimo sutartį, Taisyklių sąlygos tampa tokios prekės Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis.

3.2. Pirkėjas gali pirkti prekes E-parduotuvėje neužsiregistravęs E-parduotuvės sistemoje pagal šiame tinklalapyje pateiktas Taisykles. Pateikdamas užsakymą jis turi nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, taip pat adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kuriuo Pirkėją galės pasiekti kurjeris (Pardavėjo įgaliotas atstovas).

3.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma E-parduotuvės duomenų bazėje.

3.4. Konkrečių prekių Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kaip Pirkėjas išsirinka perkamą(as) prekę(es) ir suformuoja prekių krepšelį, pateikia E-parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą (kai Pirkėjas yra pasirinkęs, kad už prekes atsiskaitys užsakymo metu) ir Pardavėjas, Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu, išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. Nors gautas patvirtinimas iš Pardavėjo, tačiau tai nereiškia, kad negali įvykti išimtiniai atvejai, kai Pardavėjas negalės perduoti tam tikros prekės, tačiau Pardavėjas dės visas pastangas, kad siūlomų prekių likutis būtų pakankamas užsakymams vykdyti ir tik išimtinais atvejais prekės gali būti nepristatytos, ar užsakymas įvykdytas tik iš dalies.

3.5. Pardavėjas nėra įsipareigojęs atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad Pardavėjas patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.

3.6. Pirkimo-pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pirkėjas turi teisę:

4.1.1. pirkti E-parduotuvėje laikydamasis Taisyklių, Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;

4.1.2. atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties sudarytos E-parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka;

4.1.3. prašyti Pardavėjo pakeisti nekokybiškas ir (ar) netinkamai sukomplektuotas prekes, proporcingai sumažinti nekokybiškos ir (ar) netinkamai sukomplektuotos prekės kainą, ar nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį ir grąžinti prekę;

4.1.4. į kitas Taisyklėse ir (ar) taikomuose teisės aktuose numatytas teises.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja:

4.2.1. sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo kainą, priimti užsakytas prekes;

4.2.2. priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus;

4.2.3. patikrinti, ar įsigyta prekė yra kokybiška ir informuoti Pardavėją (tel. +370 (5) 2620710 ; +370 698 33118 arba el. paštu: info@dekanteris.lt) apie pastebėtus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu;

4.2.4. pasirinkęs prekių atsiėmimo būdą „atsiėmimas parduotuvėje“, atsiimti prekes Pardavėjo nurodytu laiku;

4.2.5. pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą sudaryti sąlygas jas teikti, taip pat tinkamai atsiskaityti už tokias paslaugas;

4.2.6. apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos teisės aktų nustatyta tvarka tenka Pirkėjui;

4.2.7. nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė prekių pristatymo duomenys;

4.2.8. nenaudoti E-parduotuvės neteisėtu būdu, įskaitant, bet neapsiribojant, tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam E-parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve;

4.2.9. laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

4.2.10. prieš patekdamas į Pardavėjo svetainę (toliau – Svetainė), kurioje Pardavėjas ketina prekiauti alkoholiu, lankytojas (Pirkėjas) privalo patvirtinti, kad jis yra ne mažiau nei 20 metų amžiaus.

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Pardavėjas turi teisę:

5.1.1. laikinai arba iš viso nutraukti E-parduotuvės veiklą; atsižvelgdamas į E-parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, pardavėjas nesuteikia garantijų, kad E-parduotuvė visą laiką veiks be trukdžių; tačiau visa tai neturės įtakos iki Pardavėjo sprendimo atlikti šiuos veiksmus Pirkėjo sudarytoms Pirkimo-pardavimo sutartimis ir jų įgyvendinimui;

5.1.2. pakeisti prekių kainas, pirkimo sąlygas ir (ar) bet kokias kitas su E-parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas E-parduotuvėje; tačiau pakeitimai neturės įtakos iki Pardavėjo sprendimo atlikti šiuos veiksmus Pirkėjo sudarytoms Pirkimo-pardavimo sutartimis ir jų įgyvendinimui;

5.1.3. atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą atsižvelgdamas į turimų prekių likučius bei kitas su prekėmis susijusias aplinkybes. Tais atvejais, kuomet Pardavėjas atsisako vykdyti jau pateiktą ir apmokėtą užsakymą, pinigai Pirkėjui grąžinami šiose Taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (ar) E-parduotuvės Privatumo politikoje nustatytus atvejus.

5.3. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjų užsakymus Svetainėje Pardavėjas vykdo ir faktiškai pristato laikantis LR Alkoholio kontrolės įstatyme nurodytų apribojimų ir draudimų (t.y. užsakymai nėra faktiškai pristatomi nuo 20.00 iki 10.00 val., nuo 15.00 iki 10.00 val. sekmadieniais ir rugsėjo 1 d.).

6. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMAS IR TERMINAI

6.1. Prekių kainos E-parduotuvėje ir (ar) suformuotame užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.

6.2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis E-parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį. Jeigu  Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių.

6.3. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo paslaugos kaina. Prekių pristatymo paslauga yra mokama, nebent Parduotuvėje būtų aiškiai nurodoma kitaip (pvz., nemokamas pristatymas taikomas siuntoms, kurių vertė yra didesnė nei 70 Eur). Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma E-parduotuvėje.

6.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes sumokėdamas visą sumą, naudodamasis atsiskaitymo metu vieno iš E-parduotuvėje išvardintų bankų elektronine bankininkystės sistema (banklink), mokėdamas debeto ar kredito kortele arba naudodamasis Paysera mokėjimų sistema, laikydamasis šios sistemos valdytojo skelbiamų taisyklių.

6.5. Sistemai nepranešus apie atliktą mokėjimą, užsakymas nepradedamas vykdyti.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS

 7.1. E-parduotuvės prekės pristatomos visoje Lietuvoje. Galimi prekių pristatymo Pirkėjui būdai yra nurodomi Pirkėjui E-parduotuvėje suformavus prekių krepšelį ir nurodžius pristatymo adresą.

7.2. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

7.3. Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Prekių pristatymo paslaugos mokesčio dydis nurodytas E-parduotuvėje prekių užsakymo proceso pabaigoje, prieš atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už prekes. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės, svorio, pristatymo termino. Šios Taisyklių redakcijos galiojimo metu pristatymo mokestis yra fiksuotas.

7.4. Pardavėjas turi teisę nustatyti ir pakeisti (sumažinti ar padidinti) sumą, už kurią perkant prekes, jos pristatomos nemokamai. Tokia suma nurodoma E-parduotuvėje. Tokie pakeitimai netaikomi jau pateiktiems Pirkėjų užsakymams.

7.5. Užsakydamas prekių pristatymo paslaugą, Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą / adresą. Jei Pirkėjas pasirenka atsiėmimą parduotuvėje, nurodyti adresą nėra būtina. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba privalo užtikrinti, kad prekių pristatymo vietoje būtų asmuo, galintis teisėtai priimti prekes ir pateikti kurjeriui ar Pardavėjui asmens dokumentą.

7.6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, o prekės Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.7. Įprastai prekės pristatomos per 2-4 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo momento, išskyrus prieššventinius periodus, kada prekės gali vėluoti iki 5 (penkių) darbo dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra prekės likučio ar pakankamo prekės kiekio, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.

7.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jei prekės Pirkėjui nėra pristatomos ar pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.9. Jei sutartu pristatymo laiku ir iki 5 (penkių) minučių laikotarpiu po sutarto pristatymo laiko Pirkėjas nepasitinka kurjerio ar Pardavėjo atstovų Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu, prekės laikomos nepristatytomis dėl Pirkėjo kaltės.

7.10. Jei prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.

7.11. Jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, t.y. nemokamas pristatymas perkant prekių už nustatytą sumą, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių užsakymo pateikimo metu galiojusio dydžio pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

7.12. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos užsakymo prekės Pirkėjui pristatomos nuo 10 val. iki 20 val., sekmadienį nuo 10 val. iki 15 val. (išskyrus rugsėjo 1 d.).

7.13. Pirkėjas ar jo įgaliotas asmuo siuntos pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo tai pažymėti kurjerio ar Pardavėjo nurodytu būdu (pvz., dokumente arba įrašu specialiame įrenginyje). Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui ar Pardavėjo atstovui. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

7.14. Priimdamas prekes Pirkėjas ar jo įgaliotas asmuo nedelsiant (prekių priėmimo metu) privalo informuoti Pardavėją jei pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba prekės neatitinka jo užsakytų prekių. Informuoti Pardavėją galima per prekes pristačiusį kurjerį jo nurodytu būdu (pvz., dokumente arba įrašu specialiame įrenginyje pažymėti prekių grąžinimo faktą ir priežastį) arba ne vėliau nei per 24 val. nuo prekių perdavimo informuoti Pardavėją telefonu +370 (5) 2620710, +370 698 33118 arba el. paštu: info@dekanteris.lt (prisegant siuntos ir pristatytų prekių nuotraukas). Pinigai grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo informavimo apie nepriimtas ar trūkstamas prekes.

7.15. Jei sandėlyje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės ar pristatyti mažesnį prekės kiekį.

7.16. Už Pirkėjo užsakymo metu apmokėtas prekes, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, pinigai į Pirkėjo sąskaitą sumokami ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie negautas prekes.

7.17. Pardavėjas įsipareigoja, kad užsakytas prekes Pirkėjui pristatęs kurjeris visada patikrina Pirkėjo arba prekę priimančio asmens dokumentą ir įsitikina, kad gimimo data, nurodyta užsakyme ir pateiktame dokumente sutampa ir Pirkėjo/priimančio prekes asmens amžius nėra mažesnis nei 20 metų. Jei prekes atsiimantis asmuo nėra sulaukęs 20 metų amžiaus, prekės neatiduodamos, o užsakymas anuliuojamas.

8. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

8.1. E-parduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Pirkėjas informuojamas, kad dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių (pvz., Pirkėjo naudojamo kompiuterio ekrano raiškos ar kt.) ar kitų techninių ir nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių̨, E-parduotuvėje esančios ir per Pirkėjo elektroninius prietaisus matomos prekės savo parametrais (spalva, dydžio, forma ir kt. kriterijais) gali ne visiškai atitikti realių prekių charakteristikų. E-parduotuvėje esančių prekių nuotraukose prekės pakuotė (butelio forma), ženklinimo informacija (pvz., derliaus metai, apdovanojimai, bendras informacijos išdėstymas ir pan.) gali skirtis nuo realaus prekės vaizdo. Informacija, kuri pateikiama Prekės aprašyme E-parduotuvėje yra bendro pobūdžio ir nėra tapati informacijai, nurodomai ant Prekės pakuotės. Visada rekomenduojame perskaityti ir vadovautis informacija, esančia ant Prekės pakuotės.

8.3. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už E-parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą bei įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

8.5. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų nuostatuose.

8.6. Pirkėjui įsigijus nekokybišką prekę, Pirkėjas turi teisę reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai tokio reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti ar Pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų, taip pat Pirkėjas turi teisę reikalauti nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį.

9. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

9.1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) atsisakyti E-parduotuvėje sudarytos prekių Pirkimo-pardavimo sutarties. Prekių grąžinimas, kai Pirkėjas naudojasi sutarties atsisakymo teise, vykdomas vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pirkėjas el. paštu: info@dekanteris.lt privalo pateikti Pardavėjui užpildytą interneto svetainėje http://dekanteris.lt/ skelbiamos formos pranešimą apie Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą. Pirkėjas taip pat turi pateikti pirkimo dokumentą (užsakymo numerį ir pan.), atsiųsdamas jo kopiją kartu su pranešimu dėl sutarties atsisakymo, iš kurio būtų aišku, kad jis prekes įsigijo iš Pardavėjo. Toliau Taisyklių 9.2. – 9.10. punktuose nurodytos sąlygos yra taikomos, kai prekes grąžina Pirkėjas, kuris yra vartotojas.

9.2. Prekės Pardavėjui grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo apie Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui, šis prekių grąžinimo terminas taikomas visiems prekių grąžinimo atvejams, taip pat ir grąžinant ar keičiant nekokybiškas prekes.

9.3. Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos kai grąžinamos ar keičiamos kokybiškos ir Pirkėjo užsakymą atitinkančios prekės. Atsižvelgiant į tai, jog prekių pristatymo ir grąžinimo paslaugas teikia trečiasis asmuo, už kurio paslaugas Pardavėjas sumoka kiekvieno prekių transportavimo atveju, kokybiškų prekių grąžinimo išlaidos Pirkėjo yra apmokamos ir tuo atveju, jei jis pirkdamas nemokėjo už prekių pristatymą pasinaudodamas nemokamo pristatymo paslauga kaip nustatyta Taisyklių 7.4. punkte.

9.4. Visos su nekokybiškų prekių grąžinimu susijusios išlaidos tenka Pardavėjui.

9.5. Pirkėjas gali grąžinti prekes tik per Pardavėjo atsiųstą kurjerį. Pirkėjas turi iš anksto suderinti su Pardavėju prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Grąžinimo per Pardavėjo atsiųstą kurjerį paslaugų įkainiai yra tokie pat, kokie taikomi prekių pristatymui, skelbiamam E-parduotuvėje užsakymo pateikimo metu.

9.6. Dėl prekių grąžinimo Pirkėjas turi kreiptis el. paštu: info@dekanteris.lt arba tel. nr. +370 (5) 2620710, +370 698 33118. Jei pageidaujama grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Pardavėjo atstovui (kurjeriui).

9.7. Siekdamas grąžinti E-parduotuvėje įsigytas prekes, Pirkėjas turi užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą. Siekdamas grąžinti nekokybiškas prekes, Pirkėjas privalo pateikti prekių nuotraukas.

9.8. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Pinigai negrąžinami tol, kol Pirkėjas negrąžino prekių.

9.9. Pirkėjui pinigai grąžinami tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas įsigijo prekes (pvz., jei už prekes buvo apmokėta bankiniu pavedimu, pinigai Pirkėjui grąžinami bankiniu pavedimu į banko sąskaitą, iš kurios buvo gautas apmokėjimas), nebent Pirkėjas sutinka su kitokiu Pardavėjo pasiūlytu pinigų grąžinimo būdu.

9.10. Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju ar Pirkėjo užsakymo neatitinkančių prekių atveju turi teise pasinaudoto Taisyklių 8.6. punkte nustatytomis teisėmis. Grąžinant nekokybiškas ar Pirkėjo užsakymo neatitinkančias prekes, Pirkėjui grąžinamas visas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis, net ir tais atvejais, kai dalis užsakomų prekių buvo kokybiškos ir Pirkėjas jų negrąžina. Pristatymo mokestis grąžinamas kartu su kitomis už grąžinamas prekes Pardavėjo Pirkėjui mokamomis sumomis po to, kai Pirkėjas grąžina nekokybiškas prekes.

9.11. Pirkėjui grąžinant tinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

9.11.1. prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje;

9.11.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

9.11.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, banderolės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

9.11.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

9.11.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir kitus prekės priklausinius.

9.12. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

10. INFORMACIJOS TEIKIMAS

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba nurodytu telefonu. Informacija laikoma gauta Pirkėjo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

10.2. Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.

10.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais, taip pat Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

10.4. Pirkėjas visus pranešimu, reikalavimus ir klausimus gali pateikti E-parduotuvėje užpildydamas užklausos formą „Susisiekite“, taip pat kreipdamasis info@dekanteris.lt arba tel. nr. +370 (5) 2620710, +370 698 33118.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Fizinių asmenų (Pirkėjų) asmens duomenys yra tvarkomi pagal Privatumo politiką.

11.2. Taisyklėms ir Pirkimo-pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

11.4. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.5. Pirkėjas (vartotojas) turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas turi raštu kreiptis į Pardavėją el. paštu info@dekanteris.lt ir jei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjas neatsako į vartotojo pretenziją arba nepatenkina vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, arba į jos teritorinius padalinius apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.

11.6. Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2023 02 01